Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności§ 1

Zawartość polityki prywatności

 1. Polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej Administratora, a także osób dokonujących zakupu towarów i usług oferowanych przez Administratora, dalej zwanych Klientami.

 2. ​Niniejsza polityka prywatności czyni zadość obowiązkowi informacyjnemu nałożonemu na Administratora przez art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.), dalej RODO.
   

                                                                                                 § 2

Administrator danych
 1. Administratorem danych podanych przez Użytkownika i/lub Klienta jest AS KLINKIER Tomasz Sołtysek, z siedzibą w Kartuzach, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy.

 2. Użytkownicy, Klienci oraz inne osoby uprawnione mogą kontaktować się z Administratorem danych poprzez adres email: as@b-as.pl lub adres pocztowy: AS KLINKIER Tomasz Sołtysek, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy.


§ 3

Cele, podstawy prawne i okresy czasowe przetwarzania danych
 
 1. Podane przez Użytkownika i/lub Klienta dane osobowe mogą być wykorzystane w celach:
- marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym w celach analitycznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO podstawą przetwarzania jest udzielona przez Użytkownika i/lub Klienta zgoda,
- realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez Administratora towarów i usług - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO podstawą przetwarzania jest zawierana przez strony umowa,
- wysyłki newslettera - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO podstawą przetwarzania jest udzielona przez Użytkownika i/lub Klienta zgoda.
       
     
​2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust.1.

 
3. Przetwarzane dane, ze względu na ewentualne postępowanie reklamacyjne dotyczące zawartej między Administratorem a Użytkownikiem i/lub Klientem umowy oraz ze względu na dochodzenie przez którąkolwiek ze stron roszczeń wynikających z możliwego naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, a także ze względu na obowiązujące przepisy prawa podatkowego, będą przechowywane przez okres 6 lat, z możliwością wydłużenia tego terminu w szczególnych wypadkach przewidzianych prawem.
      
    
4. Dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody i nie przetwarzane na innej podstawie prawnej, będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przedmiotowej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   
5. Dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów, w uzasadnionych prawnie przypadkach, mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, np.: organom władzy publicznej, takim jak: prokuratura, policja, sądy, itp. W określonych przypadkach podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

 
6. ​Dane osobowe, w niezbędnym zakresie, mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym te dane na zlecenie Administratora. Będą to upoważnieni pracownicy Administratora, zewnętrzne podmioty współpracujące, świadczące na rzecz Administratora usługi logistyczno-transportowe, księgowe, marketingowe, IT, prawne lub inne, niezbędne do prawidłowej obsługi umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem i/lub Klientem.
Przedmiotowe dane przetwarzane będą na podstawie umowy zewnętrznego podmiotu współpracującego z Administratorem i wyłącznie na jego polecenie.
Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
W określonych przypadkach podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

   
   
7. W przypadku spełnienia wszystkich istotnych warunków umowy sprzedaży towarów i/lub usług przez Administratora we własnym zakresie, żadne dane Użytkownika i/lub Klienta nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
W określonych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 
§ 4

Uprawnienia osób,których dane osobowe są przetwarzane 
 
 
 1. Każdemu Użytkownikowi i/lub Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
 • dostępu - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane. Jeżeli tak, Użytkownik i/lub Klient uprawniony jest do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną udostępnione, okresie przechowywania danych lub kryteriach jego ustalania, prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługującym osobie, której te dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, oraz informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jak również – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 15 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwszy egzemplarz jest bezpłatny, a za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO),
 • wycofania zgody - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • sprostowania - żądania sprostowania dotyczących Użytkownika i/lub Klienta danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - żądania usunięcia jego danych, jeżeli Administrator nie ma aktualnej podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: Użytkownik i/lub Klient, którego dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik i/lub Klient, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi i/lub Klientowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Użytkownikowi i/lub Klientowi, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz  gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • sprzeciwu -  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, w celach prawnie uzasadnionych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika i/lub Klienta, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia skargi - Użytkownik i/lub Klient, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie (na adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/p1/p/kontakt; telefonicznie: (22) 531 03 00.
     2. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w § 2 ust. 2.